امیر المؤمنین(ع) می فرماید: زمانى بر مردم مى آید كه از قرآن باقى نماند مگر خط و نشان آن (خوب مى نویسد و چاپ مى كنند اما از علم و عمل خبرى نیست ) و از اسلام نماند مگر اسمى (فقط نامشان مسلمان است وگرنه از نظر عقائد و اخلاق و اعمال بوئى از اسلام نبرده اند).

زنان آخرالزمان فتنه انگیزند
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
یظهر فى آخرالزمان و اقتراب الساعة و هو شرّ الازمنة نسوة كاشفات عاریات متبرّجات خارجات من الدین ، داخلات فى الفتن ، مائلات الى الشهوات ، مسرعات الى اللذات ، مستحلات للمحرمات فى جهنم خالدات .
در آخرالزمان و نزدیك شدن زمان موعود (قیامت یا حضرت مهدى علیه السّلام ) كه بدترین زمانهاست (چون جهان از ظلم و ستم پر شود) زنانى ظاهر مى شوند بى حجاب و عریان بیرون آمده خودنمائى مى كنند، از دین خارج مى شوند (به احكام دین توجهى ندارند) در فتنه ها (آشوبها یا محافل عیش و شهوت ) داخل مى شوند و شهوترانى روى مى آورند و به لذات جوئیها شتابانند، حرامهاى الهى را حلال مى كنند و در جهنم همیشه خواهند ماند.